ماه رمضان آمد،خدایا از گناهانمان در گذر...

ای رحمان و رحیم به غیر از تو به کی پناه ببریم...