به گزارش خمین حزب الله دوشنبه هفته ی گذشته بود که محمدحسین مقیمی بعنوان معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد و شاید یکی از مهم ترین مسئولیت های خود را در دوران سی و اندی سال که داشته است تجربه می کند و آن هم برگزاری انتخابات اسفند 94 ،به گفته ی خودش او را شخص وزیر انتخاب کرده است ولی شاید از آغاز دولت یازدهم که این وزارتخانه بدون داشتن معاون سیاسی بوده است یک مقدار باید تردید کرد که احتمالا شخص او  به وزیر تحمیل شده است،حال موضوع بحث این نیست و شاید این مسئله باید بیشتر مورد تحلیل قرار گیرد و چیزی که بیشتر مورد نظر است بهم ریختگی شرایط و جو سیاسی در بعضی از مسئولین شهری خمین است که با رفتن حسین مقیمی از استانداری که میز شطرنج سیاست را بهم ریخت و قول و قرارها تغییر کرد بعضی ها هوای انتخابات مجلس را در سر می پرورانند و نگاه را به افق دوخته اند....
حال باید تا اول اسفند93 منتظر ماند و دید استعفا یی در راه است یا نه........