ماه رمضان شد،می و میخانه ورافتاد

                                    جام و طرب و باده به وقت سحر افتاد

                                              از دیوان امام روح الله