بخیـــــــــرگذشــــــــت...
              نزدیک بـــــــــود بمیــــــــــــــرد...
                                         و شهــــــادت یعــــنی :
                                                   متفاوت به آخــــــر برسیم...
                                                                  وگرنه مرگ پایان همه قصه هاست....
                                                                                   وچه سخت است مُردنِ باآرزویِ شهادت...