عید امامت و ولایت حضرت امام امیرالمومنین روحی فداه بر شما شیعه ی عاشق

مبارک