آجرک ا... یا بقیه ا....

حضرت فاطمه سلام ا...علیها:مًثل امام،مًثل کعبه ست،مردم باید بیایند و بگرد امامشان بگردند نه امام.....

الحق که فاطمه تو چه خوب بگرد امام خود مثل یک پروانه طواف کردی و  فدایی امام خود شدی..

فداک روحی سیدتی و مولاتی.....ای پاره تن رسول الله